انواع GPS  ::

 سيستم موقعيت ياب جهاني Global Positioning System سرويس ناوبري و تعيين موقعيت ماهواره  اي  شامل 28 ماهواره است كه در مداري در 12000 مايلي سطح زمين قرار دارند و اطلاعات مربوط به موقعيت و زمان دقيق را به كليه نقاط زمين ارسال مي نمايند. گيرنده هاي GPS  مي توانند با دريافت اين اطلاعات, مكان (طول و عرض جغرافيايي و ارتفاع), سرعت, مسير و جهت حركت, فاصله و زمان تا مقصد, زاويه انحراف از مسير, فواصل نقاط مشخص و شمال جغرافيايي را نمايش دهند. سيستم GPS براي تعيين موقعيت در  زمين (بصورت دو بعدی)، حداقل به دريافت سيگنال از سه ماهواره نياز دارد. دريافت سيگنال از ماهواره چهارم براي تعيين موقعيت بصورت سه بعدي (ارتفاع) الزاميست.


GPS چگونه كار مي كند؟


 ماهواره هاي اين سيستم، در مداراتي دقيق هر روز 2 بار بدور زمين مي گردند و اطلاعاتي را به زمين مخابره مي كنند. گيرنده هاي GPS اين اطلاعات را دريافت كرده و با انجام محاسبات هندسي، محل دقيق گيرنده را نسبت به زمين محاسبه مي كنند. در واقع گيرنده زمان ارسال سيگنال توسط ماهواره را با زمان دريافت آن مقايسه مي كند. از اختلاف اين دو زمان فاصله گيرنده از ماهواره تعيين مي گردد. حال اين عمل را با داده هاي دريافتي از چند ماهواره ديگر تكرار مي كند و بدين ترتيب محل دقيق گيرنده را با اختلافي ناچيز، معين مي كند.
گيرنده به دريافت اطلاعات همزمان از حداقل 3 ماهواره براي محاسبه 2 بعدي و يافتن طول و عرض جغرافيايي، و همچنين دريافت اطلاعات حداقل 4 ماهواره براي يافتن مختصات سه بعدي نيازمند است. با ادامه دريافت اطلاعات از ماهواره ها گيرنده اقدام به محاسبه سرعت، جهت، مسيرپيموده شده، فواصل طي شده، فاصله باقي مانده تا مقصد، زمان طلوع و غروب خورشيد و بسياري اطاعات مفيد ديگر، مي نمايد.
اطلاعات موقعيتی روی GPS به صورت عرض و طول جغرافيائی نمايش داده می شود. عرض جغرافيايي Latitude)) فاصله يك نقطه تا خط استوا بر روي مدار (صفحه عمود بر محور قطبي زمين) است، که اين فاصله براي نقاط بالاي خط استوا با N (شمال) و براي نقاط زير خط استوا با S (جنوب) نمايش داده مي شود. طول جغرافيايي (Longitude) نيز فاصله يك نقطه تا نصف النهار مبدا (گرينويچ) بر روي نصف النهار (صفحه اي كه از قطب شمال و جنوب عبور مي كند) می باشد.

(3مورد
(0مورد
(2مورد