قیمت:   برای آگاهی از قیمت و خرید کالا تماس بگیرید.  
نام گروه: تجهیزات آزمایشگاه هواشناسی
بازدید:  2271

دستگاه بادسنج مکانیکی

این دستگاه باشکل ظاهری،ابعادبدنه وپروانه مطابق بااستانداردبادسنج های لامبرشت تولیدشده. نمایش دهنده ارقام کاملا ازروبرومی باشد. (نمایش ارقام درلامبرشت بازاویه 45 درجه بوده وقرائت ارقام بادسنج درکنارتشت تبخیر همواره باسختی و دقت پائین همراه بوده که این عیب دراین بادسنج برطرف گردیده)، ثبت بادعبوری به کیلومتر، کالیبراسیون درمرکزتحقیقات منابع آب وزارت نیرو،گارانتی یک ساله وخدمات پس ازفروش پنج ساله، وجود پروانه یدکی دماسنج مخزن دارآب