انواع GPS  ::
  GPS دستی  ::
 

 
قیمت:   برای آگاهی از قیمت و خرید کالا تماس بگیرید.  
نام گروه: GPS سری etrex
بازدید:  1896

دارای حافظه ثابت با اطلاعات Base Map
دارای حافظه برای ضبط 1000Waypoint
دارای 24 مگابایت حافظه جهت ذخیره اطلاعات
دارای حافظه برای ثبت 20مسیر ودرهرمسیر125نقطه
باتوانایی محاسبه مساحت
دارای حافظهبرای ضبط 10000Track Point
با قابليت دریافت امواج اصلاحی WAAS
دارای قطب نمای الکترونیکی با دقت 5 درجه و توانائی کالیبره کردن با واحد نمايش 1 درجه
ارتفاع سنج بارومتریک بادقت 3 متر و واحد نمایش یک متر با دامنه 600- تا 9000 متر
باتوانایی هدایت نقطه به
دارای حافظه روی کارت